Πρόσκληση σύγκλησης στην 03η/27.04.2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόσκληση σύγκλησης στην 03η/27.04.2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).