Πρόσκληση σύγκλησης στην 04η/26.04.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόσκληση σύγκλησης στην 04η/26.04.2017 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).