Πρόσκληση σύγκλησης στην 01η/12.02.2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόσκληση σύγκλησης στην 01η/12.02.2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).