Πρόσκληση σύγκλησης στην 22η/06.09.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόσκληση σύγκλησης στην 22η/06.09.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).