Πρόσκληση σύγκλησης στην 25η/09.10.2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόσκληση σύγκλησης στην 25η/09.10.2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).