Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων & τη Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του

Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων
& τη Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του