«Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου 06 Δεκεμβρίου 2017
Ανακοίνωση Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού 22 Νοεμβρίου 2017
Προκήρυξη θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) 22 Νοεμβρίου 2017
Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)- Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το ̟ρ 21 Νοεμβρίου 2017
Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) 06 Νοεμβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) 19 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Σ.ΕΠ.Ε.) 17 Αυγούστου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΝΟΣ(1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ. 17 Αυγούστου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2 (IMI2JU) 17 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου 16 Αυγούστου 2017