Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Εμπορίου, Καταστημάτων & Επιχειρήσεων

Το Αυτοτελές Γραφείο Εμπορίου, Καταστημάτων και Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Οι κυριότερες αρμοδιότητες αφορούν στην χορήγηση αδειών για την άσκηση των εξής εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

 

- Τις άδειες παραγωγών του Δήμου που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές

- Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-  Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.

-  Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, 

-  Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

- Την χορήγηση βεβαίωσης περί δήλωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.